Di dời viện CNSH đại học Cần Thơ

Di dời viện CNSH đại học Cần Thơ