Di dời nhà riêng chị An – Đinh Công Tráng

Di dời nhà riêng chị An – Đinh Công Tráng